Giờ Làm Việc

Thứ 2: 7h:00AM - 05:00PM

Thứ 3: 7h:00AM - 05:00PM

Thứ 4: 7h:00AM - 5h:00PM

Thứ 5: 7h:00AM - 5h:00PM

Thứ 6: 7h:00AM - 5h:00PM

© 2001 - 2018 Trường THPT Hoàng Long (Hà Nội Tokyo) | All rights reserved.