Trường THPT Hoàng Long(Hà Nội Tokyo)

Nội Dung Đang Cập Nhật. Trân Trọng!

Phương hướng đào tạo của trường THPT Hoàng Long

I. Sứ mạng Thực hiện đổi mới giáo dục đáp ứng nhu cầu phát triển phẩm chất năng lực...