Phương hướng đào tạo của trường THPT Hoàng Long

I. Sứ mạng Thực hiện đổi mới giáo dục đáp ứng nhu cầu phát triển phẩm chất năng lực...