Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn: 

Trường THPT Hoàng Long (Hanoi – Tokyo) phấn đấu trở thành Trường song ngữ quốc tế tiếng Nhật và tiếng Anh chất lượng cao

Sứ mệnh:

Thực hiện đổi mới giáo dục đáp ứng nhu cầu phát triển phẩm chất năng lực của từng học sinh; đáp ứng nhu cầu xã hội.

Trên nền tảng kết hợp tinh hoa văn hóa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, xây dựng chương trình nhà trường phù hợp với mục tiêu đào tạo học sinh trở thành công dân toàn cầu tương lai

Xây dựng CSVC, thiết bị dạy học đạt chuẩn, hiện đại đáp ứng đổi mới dạy học.

Áp dụng Phương pháp giáo dục, dạy học tiên tiến (LEARNING BY DOING). Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy và học, trang bị cho học sinh kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản trong thời kỳ cách mạng KHKT 4.0.

 

Tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên có chất lượng, có năng lực thực hiện chiến lược phát triển nhà trường.